Innowacja w świadczeniu usług medycznych w zakresie sportów kwalifikowanych

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Beneficjent:
Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych FAMILIA Sp. z o.o.
Okres realizacji:
01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.
Nr wniosku:
WND-RPSL. 01.02.00-24-0630/17-002
Wartość projektu ogółem
4 870 635,64 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych
4 654 841,76 zł
Wartość dofinansowania projektu z funduszy UE:
3 251 189,23 zł
Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy prowadzenia prac B+R w celu wdrożenia do świadczenia nowoczesnej usługi medycznej dla osóbuprawiających sporty kwalifikowane, z wykorzystaniem technologii IT i TIC w celu przyspieszenia, zintensyfikowania izoptymalizowania usługi przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa pacjenta.

Miejsce realizacji projektu: Województow Śląskie, Miasto Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 2

Klasyfikacja projektu i zakres interwencji: Obszar działalności gospodarczej – Opieka zdrowotna.
PKD projektu Q.86.21 Praktyka lekarska ogólna

Diagnoza i cele projektu: Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej naszego przedsiębiorstwa. Celem bezpośrednimjest realizacja prac B+R nad innowacyjną usługą, którą planujemy wdrożyć w naszej działalności gospodarczej. Innowacjadotyczy obszaru branży medycznej, która jest wymieniona jako inteligentna specjalizacja województwa śląskiego (86.90/07 wtym 86.90A, 86.90B, 86.90C, 86.90E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej72.19/07 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych). W projekcie wykorzystywane są rozwiązania z branży IT, również ujętej w inteligentnych specjalizacjach Regionu (PKD 62.01/07, 62.02/07,62.03/07).

Cele szczegółowe:
 • - Rozwój inteligentnych specjalizacji Regionu: projekt realizuje założenia RIS WSL 2013-2020, Cel 1.2. Osiągnięcie doskonałościw zakresie zaawansowanych usług zdrowotnych;
 • - Zwiększenie nakładów na działalność B+R przedsiębiorstwa: projekt zakłada inwestycję prywatną uzupełniającą wsparciepubliczne poprzez zapewnienie środków na uzupełnienie dofinansowania w kwocie 1 619 345,41 zł;
 • - Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez współpracę z jednostkami naukowymi;
 • - Prowadzenie prac B+R: projekt przewiduje realizację prac badawczych (prac przemysłowych) i prac rozwojowych;
 • - Utworzenie nowych miejsc pracy: do wykonania zadań w projekcie zostaną zatrudnieni pracownicy: 11 os. na umowy cywilnoprawne,5 os. na umowy o pracę (pełne etaty);


 • Cele projektu realizują cel RPO WSL 2014-2020: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, przypisany doDziałania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Pomysł na projekt zrodził się poprzez naszą bieżącą aktywność w Polskim Towarzystwie Medycyny Sportowej, a także zdoświadczeń uzyskanych w poprzednich realizowanych przez nas pracach B+R i w dużej mierze również z rozmów z naszymipacjentami i trenerami sportu kwalifikowanego.

  Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej) to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmująca całośćprocesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku. Jej zadaniem jestsprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia).Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinny być aktywne fizycznie. Do zadań lekarzy w zakresie medycyny sportowej należy: -kwalifikacja do uprawiania sportu, mająca na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dladanej dyscypliny sportowej; -przeprowadzanie okresowych badań kontrolnych osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmianzachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu; -optymalizowanie metod żywienia i treningu sportowców; -kontrole efektów stosowanych metod treningowych; -walka z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem; -zapobieganie kontuzjom i urazom; -leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu; -rehabilitacja i odnowa biologiczną.

  Sport kwalifikowany to, zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, forma aktywności człowieka związana z uczestnictwemwe współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związeksportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r. stawia przedpomiotami zajmującymi się sportem kwalifikowanym (m.in. szkoły sportowe, kluby sportowe, stowarzyszenia oraz inne osobyprawne), szereg obowiązków, część z nich dotyczy w szczególności zagadnień medycznych. Dotyczy to zarówno zawodnikówzrzeszonych i nie zrzeszonych jak i instruktorów, trenerów, sędziów. Wszyscy oni muszą poddawać się bieżącym badaniommedycznym w celu uzyskiwania i utrzymywania wymaganych licencji. Zakres badań uzależniony jest od rodzaju uprawianegosportu. Tak więc współpraca branży medycznej z szeroko rozumianą branżą sportową jest niewątpliwym wymogiem czasów.W branży sportowej, tak samo jak w innych branżach, istnieje konkurencja. Kluby rywalizują między sobą o dobre wynikisportowe swoich wychowanków a trenerzy już dawno zauważyli korelację pomiędzy jakością bieżącej kompleksowej opiekilekarskiej dla zawodnika a jego wynikami sportowymi. Jest to ogromnie istotne także w kontekście brania pod uwagękolejnych etapów rozwoju psycho-fizycznego i dojrzewania młodych zawodników w profesjonalnym przygotowywaniukolejnych etapów harmonogramu zajęć treningowych z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa. Problem braku specjalistycznychProgramów Rozwoju dla zawodników uprawiających sporty kwalifikowane został także zauważony przez pracownikówwyższych uczelni oraz ośrodków naukowo-badawczych, uczestniczących w zeszłorocznym Kongresie Naukowym PolskiegoTowarzystwa Medycyny Sportowej. Dotychczasowe badania wyraźnie pokazują, że tempo wzrostu wyników sportowych ukażdego z zawodników jest bardzo zróżnicowane, dlatego każdy z nich wymaga indywidualnego potraktowania wopracowywaniu harmonogramu działań treningowych. Plan Rozwoju musi uwzględniać stopień gotowości organizmusportowca do podejmowania danego wysiłku, modyfikację treningu w zależności od otrzymywanych wyników badań.

  W woj. Śląskim wysoki jest odsetek uczniów szkół sportowych na 1000 uczniów ogółem (ponad 2% w 2014 r.) i liczba ta stalerośnie (źródło GUS „Kultura fizyczna w Polsce”), powyżej średniej krajowej kształtuje się także liczba młodzieży w wieku do 18lat ćwiczącej w klubach sportowych na 1000 osób w wieku do 18 lat według województw w 2014 r. Dane te jednak nie zawszeprzekładają się na rezultaty sportowe. Dlatego tak silna jest potrzeba posiadania zaawansowanych narzędzi wykorzystującychosiągnięcia z zakresu medycyny sportowej, a także biologii, fizjologii wysiłku, antropologii, psychologii, higieny, teorii żywieniaczy technologii informatyczno-komunikacyjnych w metodyce treningu sportowego. Dla dzieci rozpoczynających treningi sportowe kluczem do osiągnięcia dobrych rezultatów sportowych jest stosowanie się dozaleceń trenera i bieżąca kontrola lekarska. Przede wszystkim przed rozpoczęciem ćwiczeń należy je odpowiednioprzygotować z uwzględnieniem stopnia rozwoju fizyczno-emocjonalnego danego dziecka, z uwzględnieniem także dzieci zniepełnosprawnością (zwłaszcza z niedosłuchem lub dzieci niedowidzących). Wymaga to bieżącego kontaktu z grupą wsparcialeczniczo-diagnostycznego (okulista, laryngolog, neurolog, fizjoterapeuta, dietetyk, lekarz uprawniony do orzecznictwasportowo-lekarskiego) w celu objęcia młodego sportowca Programem Rozwoju. Analiza potrzeb instytucji odpowiedzialnych zarozwój sportowy młodzieży wskazuje na rosnącą potrzebę wdrożenia kompleksowych rozwiązań, które umożliwiłyby rozważnyi bezpieczny dla zdrowia start dzieci i młodzieży do przygody ze sportem. Start, który zaowocuje także w ich dorosłym życiu,jako osób zdrowych. Realizacja projektu objętego wnioskiem jest odpowiedzią na tą potrzebę. Dotyczy opracowaniainnowacyjnej usługi świadczenia w sposób kompleksowy usług medycznych dla dzieci i młodzieży uprawiających sportkwalifikowany, wykorzystującej interdyscyplinarne połączenie branży medycznej i IT w celu stworzenia systemuwspomagającego te usługi.

  Analiza rynku usług branży medycznej na Śląsku, w Polsce, w Europie i na świecie wskazuje na brak rozwiązań, które mają byćrezultatem przedmiotowego projektu.

ZAMÓWIENIA

Informacje o wynikach prac badawczo-rozwojowych objętych projektem zostaną zamieszczone w końcowej fazie realizacji projektu. Zapraszamy później.

ul. Wiejska 20
41-103 Siemianowice Śląskie
e mail: zozfamilia@zozfamilia.pl
tel. 32 229-80-50